Điều khoản &� Điều kiện

1. XÁC NHẬN VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN

BakerRipley ("Chúng tôi" hoặc "Chúng tôi") cung cấp http://bakerripley.org/ ("Trang web") cho bạn, người dùng, tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo có trong hoặc được tham chiếu ở đây ("Điều khoản sử dụng"). Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản Sử dụng này và các hướng dẫn hoặc quy tắc bổ sung mà bạn có thể gặp phải trên Trang web. Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản Sử dụng này, vui lòng thoát khỏi Trang web ngay bây giờ.

 

2. MÔ TẢ DỊCH VỤ

Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên mang lại các nguồn lực, giáo dục và kết nối cho các khu dân cư mới nổi ở khu vực Bờ Vịnh và các khu vực khác của Texas. Trang web được cung cấp cho mục đích thông tin và như một phương pháp thuận tiện để liên lạc với chúng tôi.

 

3. HÀNH VI CỦA NGƯỜI DÙNG

Việc bạn sử dụng Trang web phải tuân theo tất cả các luật và quy định hiện hành. Bạn thừa nhận và hiểu rằng tất cả thông tin, dữ liệu, văn bản, phần mềm, âm nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, tin nhắn, thẻ hoặc các tài liệu khác ("Nội dung"), dù được đăng công khai hay truyền tải riêng tư, đều là trách nhiệm duy nhất của người mà Nội dung đó bắt nguồn. Bạn hiểu rằng bằng cách sử dụng Trang web, bạn có thể tiếp xúc với Nội dung gây khó chịu, không đứng đắn hoặc phản cảm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ Nội dung nào được truyền hoặc cung cấp thông qua Trang web. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sử dụng Trang web để tải lên, đăng, chia sẻ hoặc phân phối thông tin:

 • a) bất hợp pháp, có hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, quanh co, phỉ báng, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, thù hận hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc vi phạm các quy tắc hoặc chính sách của chúng tôi;
 • b) mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc tuyên bố sai hoặc xuyên tạc mối quan hệ của bạn với một cá nhân hoặc tổ chức;
 • c) vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hoặc các quyền sở hữu khác của bất kỳ bên nào; và
 • d) vi phạm bất kỳ luật, quy chế, quy định hoặc thỏa thuận nào

Bạn hiểu và thừa nhận rằng chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, sàng lọc trước; từ chối; hoặc di chuyển bất kỳ Nội dung nào có sẵn trên Trang web. Bạn đồng ý rằng bạn phải đánh giá và chịu mọi rủi ro liên quan đến việc sử dụng bất kỳ Nội dung nào, bao gồm bất kỳ sự phụ thuộc nào vào tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của Nội dung đó. Bạn thừa nhận rằng bạn không thể dựa vào bất kỳ Nội dung nào do chúng tôi tạo, trình bày hoặc truyền tải.

Bạn thừa nhận, đồng ý và đồng ý rằng chúng tôi có thể tiết lộ bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp nếu chúng tôi tin tưởng một cách thiện chí rằng việc tiết lộ thông tin đó là cần thiết để (a) tuân thủ các yêu cầu pháp lý; (b) thực thi Điều khoản Sử dụng; © phản hồi các khiếu nại chống lại chúng tôi; và (d) để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của chúng tôi, người dùng Trang web hoặc công chúng nói chung.

 

4. BỒI THƯỜNG

Bạn đồng ý bồi thường và giữ cho chúng tôi và các cán bộ, đại lý, nhân viên và đối tác của chúng tôi vô hại trước bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu nào, bao gồm phí luật sư hợp lý, do bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện do hoặc phát sinh từ Nội dung bạn gửi, truyền tải hoặc cung cấp thông qua Trang web, việc bạn sử dụng Trang web, kết nối của bạn với Trang web, bạn vi phạm Điều khoản Sử dụng hoặc bạn vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác.

 

5. SỬA ĐỔI TRANG WEB VÀ ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc ngừng Trang web và thay đổi Điều khoản sử dụng mà không cần thông báo cho bạn. Bạn thừa nhận và đồng ý xem xét Trang web và Điều khoản sử dụng. Việc bạn tiếp tục sử dụng Trang web sau khi sửa đổi cấu thành sự thừa nhận và đồng ý với Điều khoản sử dụng đã sửa đổi. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ sửa đổi hoặc ngừng cung cấp Trang web và thay đổi Điều khoản sử dụng.

 

6. QUYỀN SỞ HỮU

Bạn hiểu và thừa nhận rằng Trang web và Nội dung của nó chứa thông tin độc quyền và bí mật được bảo vệ bởi sở hữu trí tuệ hiện hành và các luật khác. Bạn cũng thừa nhận và đồng ý rằng Nội dung liên quan đến các nhà tài trợ hoặc được trình bày cho bạn thông qua Trang web được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu, nhãn hiệu Trang web, bằng sáng chế hoặc các quyền và luật sở hữu khác. Trừ khi được chúng tôi cho phép rõ ràng bằng văn bản, bạn đồng ý không sửa đổi, thuê, cho thuê, cho mượn, bán, phân phối, truyền tải hoặc tạo các tác phẩm phái sinh của bất kỳ Nội dung nào được cung cấp thông qua Trang web.

Nếu bạn tin rằng tài liệu được đăng trên Trang web vi phạm bản quyền, vui lòng cung cấp cho chúng tôi Thông báo vi phạm bản quyền, theo mục 512 của Đạo luật Bản quyền năm 1976, có nội dung sau:

 • a) chữ ký vật lý hoặc chữ ký điện tử của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc đại lý được ủy quyền;
 • b) xác định (các) tác phẩm có bản quyền bị khiếu nại là đã bị vi phạm;
 • c) xác định tài liệu bị cáo buộc vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động bị cáo buộc vi phạm mà bạn muốn xóa hoặc có quyền truy cập bị vô hiệu hóa;
 • d) thông tin cụ thể và đầy đủ để cho phép chúng tôi xác định vị trí tài liệu;
 • e) thông tin liên lạc của bạn, bao gồm địa chỉ gửi thư, số điện thoại và địa chỉ e-mail của bạn;
 • f) tuyên bố rằng bạn, với tư cách là chủ sở hữu bản quyền hoặc đại lý được ủy quyền của chủ sở hữu bản quyền, thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép; và
 • g) một tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và được đưa ra theo hình phạt khai man, và, nếu một đại lý đang cung cấp thông báo, một tuyên bố rằng đại lý được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc vi phạm.

Thông báo vi phạm bản quyền phải được gửi đến Đại lý bản quyền sau đây, người mà chúng tôi đã chỉ định để thông báo về cáo buộc vi phạm bản quyền tiềm ẩn trên Trang web: Kate Birenbaum, P.O. Box 271389, Houston, Texas 77277-1389; kbirenbaum@bakerripley.org.

 

7. TỪ CHỐI BẢO ĐẢM

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng:

 • a) Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng trang web. Trang web được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng" và "có sẵn". Chúng tôi và các chi nhánh, cán bộ, nhân viên, đại lý và đối tác của chúng tôi từ chối rõ ràng tất cả các bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm.
 • b) Chúng tôi và các chi nhánh, cán bộ, nhân viên, đại lý và đối tác của chúng tôi không đảm bảo rằng (i) trang web hoặc nội dung của nó sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn và (ii) trang web sẽ không bị gián đoạn, kịp thời, an toàn hoặc không có lỗi.
 • c) Bất kỳ tài liệu nào được tải xuống hoặc có được thông qua việc sử dụng trang web đều được truy cập theo quyết định và rủi ro của riêng bạn và bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào do bạn truy cập hoặc sử dụng các tài liệu đó.
 • d) Không có lời khuyên hoặc thông tin nào, dù bằng miệng hay bằng văn bản, mà bạn có được từ chúng tôi hoặc thông qua trang web sẽ tạo ra bất kỳ bảo đảm nào không được nêu rõ trong các điều khoản sử dụng hoặc tạo ra bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào dưới bất kỳ hình thức nào đối với chúng tôi, các chi nhánh, cán bộ, nhân viên, đại lý hoặc đối tác của chúng tôi.

 

8. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng chúng tôi và các chi nhánh, cán bộ, nhân viên, đại lý và đối tác của chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc cảnh cáo, bao gồm nhưng không giới hạn, thiệt hại do mất lợi nhuận, uy tín, sử dụng, dữ liệu hoặc các tổn thất vô hình khác (ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó), kết quả từ bất kỳ việc sử dụng trang web hoặc nội dung được cung cấp trong đó. Một số khu vực pháp lý không cho phép loại trừ một số bảo đảm nhất định hoặc giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý. Do đó, một số hạn chế trên có thể không áp dụng cho bạn.

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.