Đang tải sự kiện

Sự kiện

Texas Children’s Resource Navigation

Tháng 6 27, 10:00 am - 3:00 pm

Đâu

Cơ sở BakerRipley Pasadena

Khi

Tháng 6 27, 10:00 am - 3:00 pm

“Need help applying for CHIP or Medicaid?Texas Children’s health plan will assist with the application process.
Applications are specific to those with the Texas Children’s Health Plan.”

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.