Đang tải sự kiện

Sự kiện

Ripley House Community Engineer Monthly Meeting

Tháng 3 12, 4:30 pm - 5:30 pm

Đâu

Cơ sở BakerRipley Ripley House

Khi

Tháng 3 12, 4:30 pm - 5:30 pm

Community Engineers meet at least once a month to discuss issues in their community, brainstorm solutions, and take action to bring about the change they desire.

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.