Đang tải sự kiện

Sự kiện

HCPH Diabetes Prevention Workshop

Tháng 6 4, 9:00 am - 10:00 am

Khi

Tháng 6 4, 9:00 am - 10:00 am

Harris County Public Health’s Diabetes Prevention Program will be conducting a free Diabetes Prevention Workshop at the center that includes topics such as weight loss, stress management, and physical activity.

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.