Đang tải sự kiện

Sự kiện

HCPH Connect

Tháng 5 22, 11:30 am

Đâu

Cơ sở BakerRipley Ripley House

Khi

Tháng 5 22, 11:30 am

HCPH Connect Team will be onsite twice a month to help neighbors fill out Gold Card, WIC, CHIP/Medicaid, or any state benefit applications.

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.