Đang tải sự kiện

Sự kiện

Fresh Start Free Criminal Record Sealing

Tháng 5 11, 10:00 am

Đâu

Cơ sở BakerRipley Ripley House

Khi

Tháng 5 11, 10:00 am

Collaboration with Harris County State District Courts to offer free record sealing services to the community.

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.