Đang tải sự kiện

Sự kiện

FAMILY MOVIE NIGHT – JUNE

Tháng 6 28, 5:00 pm - 7:08 pm

Đâu

Cơ sở BakerRipley East Aldine

Khi

Tháng 6 28, 5:00 pm - 7:08 pm

Bring your family to Movie Night at the BakerRipley East Aldine Campus. This is a free event, but we will have have concession sales (chips, sodas, popcorn). This event is indoors but we will host it outdoors during the Fall.

Sự kiện liên quan

Chúng tôi sử dụng cookie. Xem Chính sách bảo mật của chúng tôi để biết chi tiết.