بارگذاری رویدادها

رویداد

Know Your Rights Housing Workshop for Landlords and Tenants

مه 11, 10:00 am

آن

BakerRipley ریپلی پردیس خانه

وقتی

مه 11, 10:00 am

The Know Your Rights Housing Workshop for Landlords and Tenants aims to help both landlords and tenants better understand their housing rights. The repeating, come-and-go sessions include a brief presentation and time for Q&A. Sessions will focus on topics such as contracts, expectations, landlord and tenant rights, and the eviction process.

ما از کوکی ها استفاده می کنیم. مشاهده سیاست حفظ حریم خصوصی ما برای جزئیات بیشتر.