بارگذاری رویدادها

رویداد

GOTV/Resource Block Walk

مارس 2, 10:00 am - 1:00 pm

آن

پردیس BakerRipley پاسادنا

وقتی

مارس 2, 10:00 am - 1:00 pm

Join us as we go door-to-door to build relationships with our neighbors, share resources, and talk about upcoming elections. Let’s inform, connect, and strengthen our community together!

رویدادهای مرتبط

ما از کوکی ها استفاده می کنیم. مشاهده سیاست حفظ حریم خصوصی ما برای جزئیات بیشتر.